მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
Our website is currently under construction

მისამართი: 0118 საქართველო, თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 4
Address: #4 Sh. Chitadze, Tbilisi, Georgia, 0118

ტელ/Tel.: (+995 32) 2945000 (2398)
ელ. ფოსტა/ Email: training@mfa.gov.ge