საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის საქმიანობის მარეგულირებელი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი
23-06-2015
23-06-2015
საქართველოს მთავრობის დადგენილება  №382 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრის შექმნის შესახებ 23-06-2015
განმარტებითი ბარათი - "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N307 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების პროექტზე
23-06-2015
23-06-2015